Покана за Общо събрание на 22.03.2024 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УСТОЙЧИВОСТ“, гр. София, ЕИК 205438714

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на АСУ има удоволствието да ви покани на редовното годишно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация специалистите по устойчивост”, което ще се проведе на 22 март 2024 г. от 10 ч. в сградата на Ректората на МГУ, находящ се в Студентски град, на ул. „Проф. Боян Каменов“ № 1, Минно-геоложки университет (МГУ) „Св. Иван Рилски“, (Конферентна зала на Ректората), ет. 1. при следния дневен ред:
              1. Приемане на годишния финансов отчет и отчета за дейността на сдружението за 2023 г. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет и отчета за дейността на АСУ за 2023 г. и освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2023 г.
             2. Приемане на Програма за дейността на Сдружението за 2024 г. Проект за решение: ОС приема Програма за дейността на АСУ през 2024 г.
              3. Приемане на Бюджет за 2024 г. Проект за решение: ОС приема предложения бюджет за 2024 г.
             4. Избор на състав на Контролен съвет на сдружението. Проект за решение: Конституира Контролен съвет в състав избраните членове;
             5. Други.

Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението, събранието ще се проведе в същия ден от 11:00 ч, при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на Сдружението на следния адрес: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3, офис 201.

Предложения за изменения и допълнения в дневния ред, както и номинации за членове на Контролния съвет могат да бъдат изпращани на имейл/в офиса на Управителния съвет на АСУ в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 (четиринадесет) дни преди обявената дата за провеждане на Общото събрание. Каним Ви да присъствате лично или чрез упълномощен представител.

Председател на УС: 

Марина Стефанова