Покана за Общо събрание на 22.03.2023 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КСО СПЕЦИАЛИСТИТЕ“, гр. София,
ЕИК 205438714

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация на КСО специалистите” има удоволствието да ви покани на редовното годишно Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на КСО специалистите”, което ще се проведе на 22 март 2023 г. в сградата на Стопански факултет, на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3 от 16 ч. при следния дневен ред:

1. Приемане на финансовия отчет и отчета за дейността на сдружението за 2022 г. Проект за решение: ОС приема финансовия отчет и отчета за дейността на УС за 2022 г. и освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2022 г.
2. Приемане на Насоки за дейността на Сдружението. Проект за решение: ОС приема насоки за дейността за 2023 г.
3. Приемане на Бюджет за 2023 г. Проект за решение: ОС приема предложения бюджет за 2023 г.
4. Промяна в наименованието на Сдружението като новото име бъде: Асоциация на специалистите по устойчивост (АСУ).
5. Приемане на промени в устава на сдружението. Проект за решение – приема предложените промени в устава на сдружението.
6. Освобождаване и избор на нови членове на управителния съвет. Проект за решение – освобождава състава на настоящия УС и избира нов.
7. Определяне размера на членския внос за 2023 г. Проект за решение – Определя размера членския внос за 2023 г. и относно неплатените вноски за 2022 г.
8. Други.

Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 1 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе в същия ден от 17:00 ч, при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на Сдружението на следния адрес: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3, офис 201.

Предложения за изменения и допълнения в дневния ред, и номинации за членове на Управителния съвет могат да бъдат изпращани на имейл/в офиса на Управителния съвет на БАКСОС, в писмен вид и подкрепени с мотиви, най-късно 14 (четиринадесет) дни преди обявената дата за провеждане на Общото събрание.

Поканваме Ви да присъствате лично или чрез упълномощен представител. Моля, тези от Вас, които няма да имат възможност да присъстват на събранието или да изпратят упълномощен представител, да ни уведомят предварително на e-mail: info@baksos.bg

Председател на УС
Марина Стефанова