Skip to content

Специалисти по устойчивост в България

kso-specialisti3

В резултат на нарастващата си роля, специалистите по КСО практикуват своята дейност в различни бизнес сектори, както и в местни, регионални и национални правителствени и обществени институции.

Пилотното проучване „Профил на специалистите по КСО в България 2018“ доказва, че секторът е в ранен етап от своето развитие в България, а КСО все още не е достатъчно диференцирана като отделен процес на управление в компаниите. Специалистите съчетават различни дейности и, логично, техните компетенции се различават от тези на колегите им в световен мащаб.

Поради липса на бюджет и времеви ограничения те не повишават своята квалификация. Силно ангажирана с професията PR, значителна част от тяхната работа продължава да бъде посветена на чисто комуникационни дейности.

Въз основа на тези резултати ние съсредоточихме усилията си върху:

• Застъпване признаването на професията „Специалист по КСО“ в България;
• Разработване на подходящи програми за знания и изграждане на капацитет в областта на устойчивостта и корпоративната отговорност;
• Изграждане на професионална общност, която споделя съвместни ценности и стандарти за върхови постижения в работата