Четири нови професии на специалисти по устойчивост в Националния класификатор в България

София, 12 декември 2023 г. – Постоянната междуведомствена комисия за Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД) одобри предложението на Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ) за включване на четири нови професии в сферата на устойчивостта. Това решение е кулминация на дългогодишните проучвания, провеждани от АСУ (преди БАКСОС) и усилията на сдружението, които тази година започнаха с обявяването на Пътната карта за утвърждаване на професията на специалистите по устойчивост.

Нововъведените професии – „Координатор по устойчивост“, „Специалист по устойчивост“, „Мениджър по устойчивост“ и „Вътрешен одитор по устойчивост“ се появяват в отговор на нарастващите изисквания за устойчиви практики в бизнеса и обществената сфера. Тези роли са разработени, за да съответстват на глобалните стандарти и да отразят нуждите на съвременния пазар, където устойчивостта става все по-централен елемент в стратегическото планиране и бизнес управлението.

Инициативата получи широка подкрепа от водещи институции и организации в страната, включително Българска стопанска камара, „Солвей“ АД, „Загорка“ АД, Консултантска къща „Стратегии“ и други. Тяхното участие подчерта разбирането, че устойчивото развитие е не само етичен приоритет, но и ключов фактор за икономически успех и социално благополучие.

С тази значима стъпка, България се присъединява към редица други страни, които активно интегрират устойчивостта в своите национални икономически и образователни системи. Това решение, също така, подчертава важността на устойчивите практики и професионализма в тази област, като отваря вратите за ново поколение специалисти, готови да се справят с предизвикателствата на съвременния свят.

„Това решение е важно както за нас, членовете на АСУ, така и индустрията като цяло. Видимостта, която тази професия носи на бизнес процесите и стратегиите на институции и организации от частния сектор, валидира устойчивостта като водеща характеристика на отговорното управление. Сега повече от всякога, нашето общество и бизнес сектор трябва да работят заедно, за да постигнат устойчиво бъдеще за всички.“ – обобщи Председателя на АСУ доц. др. Марина Стефанава.

Въвеждането на професиите на специалистите по устойчивост в НКПД е повече от административно решение. То е символ на културната и икономическа трансформация и зрялост, която се разгръща в България и по света. Отразявайки нарастващата важност на устойчивите практики, това е стъпка към едно по-отговорно отношение към бизнес процесите и бъдеще, което се съобразява с нуждите на поколенията след нас.

Новите професии са „Координатор по устойчивост“, „Специалист по устойчивост“, „Мениджър по устойчивост“ и „Вътрешен одитор по устойчивост. Ето накратко техните роли и необходимата образователно-квалификационна степен, която трябва да притежават хората, които са решили да се специализират в тази област:

Координатор по Устойчивост – код по НКПД 2421-6033:

  • Роля: Подкрепящ член на екипа по устойчивост, участва в разнообразни проекти и подпомага комуникацията на инициативи, свързани с екологичните, социалните и управленските аспекти на устойчивостта в предприятието.
  • Образование: ОКС ниво 6 – бакалавър. Подходяща за млади хора, които тепърва започват своя професионален път.
 1. Специалист по Устойчивост– код по НКПД 2421-6034:
  • Роля: Отговаря за изпълнението на политиките за устойчивост в предприятието и решава специфични проблеми в съответствие със своята област на експертиза (напр., устойчиво горско стопанство, екологичен транспорт и т.н.).
  • Образование: ОКС ниво 6 – бакалавър. Изисква се бакалавърска степен. Специалистът трябва да има специализирани познания в определена област, за да може да интегрира устойчиви практики в конкретния сектор.
 2. Мениджър по Устойчивост – код по НКПД 1213-6059:
  • Роля: Разработва и управлява стратегиите за устойчивост на предприятието. Ръководи работата на координаторите и специалистите, осигурявайки цялостното посока и визия за устойчивостта в организацията.
  • Образование: Необходима е магистърска степен в сферата на устойчивостта или сродна област.
 3. Одитор по Устойчивост– код по НКПД 2421-6035:
  • Роля: Проверява информацията относно устойчивостта в годишните и консолидирани финансови отчети на предприятията. Тази роля е от съществено значение за прозрачността и отчетността на дейностите, свързани с устойчивостта. Функциите на вътрешния одитор са различни от тези на одитора по устойчивост, чиито функции и квалификация се регулират от Регламента за устойчиво финансово оповестяване (ЅFDR) налага задължения компаниите да оповестяват към участниците на финансовите пазари информация по линия на трите компонента ЕЅG.
  • Образование: ОКС ниво 6 или по-високо – бакалавър или магистър. Необходими са специализирани знания и квалификации в сферата на одита, с акцент върху стандартите за устойчивост.

Тези роли отразяват възходящата сложност и значимост на устойчивостта в бизнес средата. Всяка позиция е важна за изграждането на устойчиво бъдеще на нашите предприятия и обществото като цяло.

В един свят, който се променя бързо и постоянно се сблъсква с нови предизвикателства – климатични промени, неустойчиво използване на ресурси, социални неравенства – ролята на специалистите по устойчивост никога не е била по-критична. Професията на специалиста по устойчивост не е просто „работа“. Това е призвание, което изисква страст, посветеност и иновативно мислене. И най-важното, това е професия с бъдеще – бъдеще, което можем да формираме заедно.