АСУ със Становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

Дата: 13.04.2024 г.

Работна група от членове на Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ) изготви и представи пред Министерство на финансите своето становище относно предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.

Целта на този законопроект е да установи законовите рамки за докладване на устойчивостта на корпоративния сектор в България, съгласно съвременните европейски и световни изисквания. Работната група на АСУ, съставена от водещи експерти в областта на устойчивостта анализира текстовете и предложи някои допълнения и промени, които целят да подобрят предложеното законодателство и да улеснят неговото разбиране и практическо прилагане.

В становището си, АСУ акцентира на важността от ясна и точна терминология, особено по отношение на научно обоснованите цели за намаляване на емисиите на парникови газове, като подчертава нуждата от съгласуване на националното законодателство с международните стандарти и най-добри практики в областта на устойчивото развитие.

Становището на АСУ също така предлага опростяване и разясняване на процедурите за докладване и отчетност, за да се гарантира, че предприятията могат ефективно да отразяват своите усилия и постижения в областта на устойчивостта, без ненужни административни тежести.

Становището е изпратено до Министерството на финансите и е публикувано на Портала за обществени консултации, където са публикувани становища и на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). В рамките на обществено обсъждане са се включили и други граждани и организации, чиито становища са достъпни в полетата за коментар. Всички заинтересовани страни могат да прегледат предложенията и да ги коментират.

АСУ продължава да бъде ангажирана с подобряването на устойчивостта в българския бизнес и обществен сектор и остава отворена за диалог и сътрудничество с всички заинтересовани страни.