„Българска Асоциация на КСО Специалистите“ (БАКСОС) се преименува на „Асоциация на специалистите по устойчивост“ (АСУ)

На 22 март 2023 г. в сградата на Стопански факултет, на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Българска Асоциация на КСО Специалистите (БАКСОС) проведе Общо събрание. Общото събрание освободи досегашния и избра нов състав на Управителен съвет, както следва: Марина Димитрова Стефанова, Ивана Радомирова, Весела Емилова Петрова, Ана Димчова Финджикова, Милка Стефанова Семова, Борис Николаев Колев, Даринка Йорданова Георгиева, Евгени Петров Станимиров и Емил Бориславов Николов.

За председател на Асоциацията безапелационно бе избрана Марина Димитрова Стефанова. Единодушно бяха променени адресът и наименованието на Сдружението от „Българска асоциация на КСО специалистите“ (БАКСОС) на „Асоциация на специалистите по устойчивост“ (АСУ).