Skip to content

Членове

Борис Колев

Борис Колев в социален предприемач с богат опит и експертиза в сферите на КСО и Устойчивото развитие. Той е основател и изпълнителен директор на CSR България – Българската бизнес мрежа за КСО. Дейността му е свързана с работа главно с фирми, корпорации, организации с нестопанска цел и медии, подпомагащи процеса им на определяне и изпълнение на стратегии за устойчивост и сътрудничество.

Той е лектор по теми по Устойчивост и Социално предприемачество в различни университети и е ръководител на дисциплината „Устойчиви бизнес практики“ за магистърска степен по КСО във ВУЗФ в София. През 2018 г. Борис е включен в европейския „Списък на FERD“ за млади хора с най-голямо социално влияние на континента.

boris-kolev
Оля Пенева

Оля Пенева

Оля Пенева e специалист по бизнес и права на човека, която вярва в приложението на подход основан на правата на човека в разрешаването на глобалните проблеми. В академичната си дейност, тя е анализирала възможността за имплементиране на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека в България, следвайки моделите за развитие на политиките за равнопоставеността.

Основател на Българската фондация за бизнеса и правата на човека и мениджър на ESG Help Desk към ESG Lab, Софийски Университет. Член е на регионалната мрежа на експертите за бизнеса и права на човека за Източна Европа и Централна Азия (CEE & CA BHR Association).

Весела Петрова

Весела Петрова е доктор по икономика и управление (Минно дело) с дисертация „Изследване и оценка на корпоративната социална отговорност на минните предприятия“. От 2010 г. работи като преподавател в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Нейната работа е дълбоко свързана с устойчивото развитие, кръговата икономика и корпоративната социална отговорност, като се фокусира върху минната индустрия. Автор е на много публикации и участва в сродни международни конференции. Весела е специализирала в Университета на Вирджиния (САЩ) и Канадския център за корпоративно управление и социална отговорност към Университета на Алберта (Канада).

vesela-petrova
evgeni-stanimirov

Евгени Станимиров

Проф. д-р Евгени Станимиров е ректор на Икономически университет – Варна. Има над 60 успешно реализирани проекта (консултантски услуги на различни бизнеси в областта на бързооборотните стоки, циментовата промишленост, строителството, битовата електроника и др.) в областта на маркетинга (маркетингови и бранд стратегии; пазарно сегментиране; стратегии за позициониране, комуникационни дейности и т.н.). Проекти: Експерт по маркетинг в повече от 35 изследователски проекта (финансирани от ЕС и Световната банка).

Публикационна дейност: Повече от 130 публикации в областта на маркетинга.

Научни интереси: Бранд мениджмънт; CRM; КСО; Удовлетвореност на клиентите и лоялност; Дигитален маркетинг и др. Има 15 академични книги, публикувани в горепосочените области.

Дарина Георгиева

Дарина Георгиева е изпълнителен директор на UNGC Network България, Мениджър Общество Овергаз в Овергаз и член на Консултативния съвет по КСО към МТСП. Тя работи за насърчаване на корпоративната социална отговорност, прилагането на десетте принципа на Глобалния договор на ООН и постигането на целите за устойчиво развитие, като обединява компаниите в колективни действия от обществено значение за устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Тя отговаря за връзките с Глобалния договор на ООН в Ню Йорк и КСО Европа.

Г-жа Георгиева е магистър по право с квалификации по управление на проекти и приложни обучения по представяне и измерване на КСО. Тя има 10 години опит в Програмата за развитие на ООН.

darina-georgieva
gita-kolkas

Гита Колкас

Гита Колкас се е дипломирала Технически Университет – София, бакалавър и магистър във Факултер по електронна техника и технологии. Прекарала е 13 години в работа в ИКТ сектора, работейки с бази данни. В последните 5 управлява екип от хора като цели да открива таланта, да осигурява възможности за развитие, да подпомага и подкрепя хората от екипа си, да дава и получава обратна връзка, да консултира клиенти, както и оптимизация на процеси.

Усещайки необходимостта от по-големи стъпки за влияние върху средата ни на живот, тя е сега в процес на обучение в магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Основни интереси към КСО за момента са откриването, приложението и разработката на добри практики в ИКТ сектора в различните ESG направления – икономическо, социално, управленско. В бъдеще се стреми да разработва методи за осигуряване на разширени възможности и улесняване на процеси – за равнопоставеност и включване на различните групи хора, разширен достъп, повишаване на знания, разработка на иновации, добавяне на стойност.

Елка Василева

Елка Василева е професор в катедра „Икономика на природните ресурси“, Университет за национално и световно стопанство, София, България, където чете лекции по стандартизация, качество и управление на околната среда. Нейните изследвания са фокусирани върху устойчивото потребление и производство и политиката за потребителите.

Проф. Елка Василева беше съредактор на Специалния брой на сп. „Икономически алтернативи“, 2019 г., който съдържа научни статии, представени на Конференцията на тема „КСО – конвергенция на дискурса, разнообразието на практиките“, която се проведе в УНСС, София, България, октомври 2018 г.

elka-vasileva
iva-petrova

Ива Петрова

Ива Петрова е експерт „Дарителски програми и фондонабиране“ във Фондация BCause България от 2009 г. BCause е част от глобалната мрежа на CAF – Charities Aid Foundation UK – организация с огромен принос за развитието на устойчив и ефективен неправителствен сектор в Обединеното кралство и с изключителен опит в предоставянето на услуги за донори и НПО. Ива участва в разработването и реализирането на устойчиви партньорски програми, които обединяват усилията на компании и неправителствени организации в подкрепа на значими социални каузи; както и в разработването на политики и програми за ангажираност на служителите на работното място.

Катерина Кирова-Миланова

Катерина Кирова-Миланова има богат международен опит в комуникациите в различни сфери – телекомуникации и IT, културен мениджмънт, търговия на дребно и бързооборотни стоки, натрупан през последните 20 години. Била е четири години в екипа на Загорка АД, част от корпорацията HEINEKEN, в ролята на Мениджър Корпоративни комуникации и устойчивост. Катерина отговаря за корпоративните комуникации и КСО и успешно изпълнява зелената и социална програма на стратегията за устойчиво развитие на компанията „Създаване на по-добър свят“. Катерина координира комуникацията на позициониране на марките от богатото портфолио на ЗАГОРКА АД.

katerina-milanova
maria-georgieva

Мария Георгиева

Мария Георгиева Динова работи като главен асистент доктор в катедра „Маркетинг“ на Икономически университет – Варна от 2016 година насам. Има защитена дисертация в областта на Корпоративната социална отговорност с фокус върху ролята на социално – отговорният брандинг в управлението на взаимоотношенията с клиентите. Автор е на научни публикации по темата, отпечатани в различни български и международни специализирани икономически издания.

През 2020г. се дипломира в сферата на дигиталния маркетинг след успешно завършенa сертификационна обучителна програма към Telerik Academy Bulgaria. През 2022г. завършва специализация към London Business School в сферата на бранд мениджмънта. Има професионален опит в областта на образованието, консултирането (в сферата на маркетинга) и организирането на събития.

Марина Стефанова

Д-р Марина Стефанова е доцент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е директор на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ и управител на ESG Lab и ESG Academy. Председател е на Асоциацията на специалистите по устойчивост.

Член на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Българската хранителна банка. Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox” на Фондация „Каузи”.

Член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика и изпълнителен директор на Фондация „ФЕБ“, чиито основни цели са свързани с подпомагане развитието на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и утвърждаване и разпространение на идеята за “устойчивото развитие” и нейното обогатяване.

marina-stefanova
milka-semova

Милка Семова

Д-р Семова е анализатор и съветник по управление на ефективността. Тя съчетава стратегическо и оперативно мислене с многостранен подход към всички заинтересовани страни. Предлага глобално мислене със способност за изграждане на мостове между различни организационни култури и сектори: индустрия – академия – нестопански организации – институции. Тя се интересува от етиката в приложението на големи бази данни, машинно учене, и изкуствен интелект.

Боян Захариев

Боян Захариев е ръководител „Хора, многообразие, равнопоставеност и включване“ в Hewlett Packard Enterprise.

Има бакалавърска степен по „Журналистика“ и магистърска по „Скандинавистика“ и „Отговорно и устойчиво управление“ от СУ „Св. Кл. Охридски“, както и професионални квалификации по Фирмено управление и Групова динамика и процесуално организационно консултиране в психотерапевтични, училищни и бизнес системи. Има дългогодишен опит в сферата на корпоративната социална отговорност и особен интерес към доброволчеството, социалното предприемачество и осигуряването на равен достъп до пазара на труда за хората с увреждания в България..

boyan-zahariev
Десислава Белева

Десислава Белева

Десислава Белева е адвокат от гр. Пловдив. Тя е магистър по Право от Пловдивския университет и по Отговорно и устойчиво управление от Стопанския факултет на Софийски университет.

Специализира се в консултирането на компании във връзка с устойчивостта и тяхната корпоративна социална отговорност чрез адвокатската си практика, където работи в екип с експерти по финанси и комуникации.

Участва в разработването на Пътна карта за утвърждаването на професията на специалистите по устойчивост.

Емил Николов

Емил Николов е главен асистент в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ към Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ –Свищов.

Той е доктор по научната специалност „Икономика и управление (индустрия)“, която придобива след успешна защита на дисертационен труд на тема „Устойчивост на фирмената конкурентоспособност“.

Емил Николов участва в разработването и преподаването на лекционни курсове по дисциплините „Предприемачество“, „Управление на човешките ресурси“, „Управление на проекти“, „Иновационно предприемачество“ и други. Научните му интереси са насочени главно в областта на корпоративната социална отговорност. Основните въпроси, които изследва в своите публикации са свързани с оценката на корпоративната социална отговорност и оповестяването на нефинансова информация.

Автор е на повече от 34 научни публикации, като най-значимата от тях е монографията „Корпоративна социална отговорност: оповестяване на нефинансова информация“. Също така Емил Николов е един от малкото български изследователи на проблемите на корпоративната социална безотговорност.

Реализирал е успешно научни проекти, целящи да оценят социалната отговорност на българските производители на велосипеди, както и степента на разпространение на нефинансовото докладване от големите български бизнес организации.

emil-nikolov
Александра Андонова

Александра Андонова

Александра Андонова е специалист устойчивост в Аурубис България АД.

Има бакалавърска степен по „Социална педагогика“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Кариерното й развитие стартира във финансовия сектор преминавайки през различни позиции от където се поражда интерес към темите свързани с устойчиви финанси, декарбонизация и здравословния начин на живот.

Като специалист устойчивост в Аурубис България АД, тя е част от груповият екип „Корпоративна устойчивост и външни отношения“ (Corporate Sustainability and External Affairs) и „Отговорност по веригата на доставки“ (Responsible Sourcing Team) чрез участие в прилагане на политики за отговорен подход към веригата на доставки като събира, обработва и анализира информация, свързана с практиките за устойчивост на търговските партньори, както и работа с доставчици и клиенти на компанията по веригата на доставки, консултантски компании и организации в областта на екологичното, социалното и корпоративно управление (ESG) и устойчивостта.

Интересите й свързани с устойчивостта са теми като отговорност по веригата на доставки по отношение на фактори като правата на човека, бизнес етика, разнообразие и приобщаване и свързаните екологични и социални въздействия и теми свързани с декарбонизация.

Йорданка Миронова

Йорданка Миронова е мениджър с повече от шестнадесет години опит в областта на оперативното управление. Завършва бакалавърска степен по Стопанско управление в УНСС, гр. София през 1996 година, след което продължава обучението си и получава магистърска степен по Финанси, както и магистърска степен по Отговорно и устойчиво управление от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В началото на кариерата си, Миронова работи като проектен и оперативен мениджър във водещи български компании. От 2014 до 2022 година заема ролята на Финансов и административен директор, управлявайки финансови и оперативни функции в първия детски научен център в България и постигайки значителни успехи в областта на отговорното и устойчиво управление.

През 2023 година преминава в нова роля като Консултант по управление в рамките на адвокатска практика, специализирана в областта на ESG (Environmental, Social, and Governance – Екологична и Социална отговорност и Управление) консултиране. Като част от екипа на адвокатската практика, тя работи върху сложни проекти, свързани с ESG стандарти и съвместимост, и помага на организациите да управляват рисковете и възможностите в областта на устойчивостта.

Йорданка Миронова
Антония Желязкова

Антония Желязкова

Антония е опитен адвокат в сферата на международното бизнес право и експерт по екологични, социални и управленчески въпроси (ESG).

Допълвайки правния си опит, тя завършва специализирано ESG обучение към университета в Кеймбридж, задълбочавайки знанията си за принципите на устойчивост и тяхното интегриране в корпоративните практики. Към момента, Антония е главен ESG консултант за голям химически завод в България.

Нейната многостранна роля включва провеждане на цялостни ESG оценки, формулиране на планове по устойчивост и предоставяне на стратегически насоки в съответствие с бързо развиващите се нормативните изисквания. Преди това, Антония е работила за известни кантори в Мадрид и Лондон. 

Петър Георгиев

Петър Георгиев е ръководител на екип “Стратегически партньорства и устойчиво развитие” в AMPECO, водеща платформа за управление на зареждането на електромобили.

Петър е опитен и международно признат експерт в екосистемата на електромобилите, с над 7 години опит в сектора. В AMPECO той води стратегически проекти и ангажименти, както и ангажираност по регулаторни въпроси в контекста на над 12 индустриални органи в Европа, в Северна Америка и на глобално ниво.

Петър ръководи Стратегия на AMPECO за Устойчиво Развитие и беше начело на успешната сертификация на компанията като един от първите B Corp бизнеси у нас през 2023 г.

Преди да поеме ролята си в AMPECO, Петър активно формира политиката за чист транспорт на Европа по време на четиригодишно пребиваване в Брюксел. Чрез разбирането си за макро тенденциите в екосистемата на електромобилите, той допринесе за завършването на Пакета за мобилност на ЕС и за идеята на Европейската стратегия за устойчив и умен транспорт, както и Европейския Климатичен Пакт.

Петър е лектор на над 100 индустриални събития в Европа, Азия и Северна Америка през цялата си кариера – покривайки всичко от кръгли маси до големи индустриални форуми. Петър Георгиев е носител на наградата „EV Under 30 Star“ за 2021 г., която получи по време на Конгреса на света за електромобили в Бристол (Великобритания), и е сред класа за 2022 г. на ранглистата на Forbes България „30 под 30“ в категорията Наука, Технологии и Здравеопазване.

Петър има бакалавърска степен по Европеистика и Политически Науки от Американския Университет в България и магистърска степен по Международни отношения и Дипломация от Колежа на Европа в Брюж, с ясно изразен фокус върху политиката на ЕС за устойчива енергия.

Петър Георгиев
Радосвета Кръстева-Христова

Радосвета Кръстева-Христова

Радосвета Кръстева-Христова е доцент в катедра „Счетоводна отчетност“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, доктор по икономика, с публикационна активност и проектна дейност в областта на КСО. Нейните интереси гравитират около съвременните проблеми на преподаването и обучението на специалистите с висше образование в контекста на устойчивото развитие, интегрираното отчитане и дигитализацията в бизнеса.

Като директор и кариерен консултант в университетски кариерен център е работила в подкрепа на уязвими групи студенти. Има мотивация да работи за правото на образование, труд и равна социализация на невронетипичните хора..

Петя Иванова

Петя Иванова е доцент в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Придобива докторска степен след защита на дисертационен труд  „Устойчиво развитие на приватизираните хотели в България“.  Проблематиката относно концепцията устойчиво развитие е в обхвата на нейните изследователски интереси, преподавателска и проектна дейност. Титуляр е на учебната дисциплина „Устойчиво развитие на туризма“, преподавана пред обучаващите се в образователно-квалификационна степен „магистър“.

Има десетки научни публикации и е провела мобилности в редица чуждестранни университети. Водена от разбирането, че образованието създава историята на бъдещето, работи за формиране на умения у студентите да оценяват въздействията, да инициират и управляват трансформацията към устойчивост в туристическия сектор.

Петя Иванова
Надежда Димова

Надежда Димова

Надежда Димова е доцент по маркетинг в Нов български университет. Включва се успешно в проекти, които са свързани с тюторство, доброволчество и менторство.

Взема активно участие в национални и международни конференции и форуми, които са свързани с устойчивото развитие. Има редица публикации от тези участия, които са с научна и практическа насоченост към устойчивия маркетинг и ритейл, емоционалния маркетинг, потребителското поведение и дигитализацията в бизнеса. Продължава да усъвършенства своите знания и умения в различните аспекти на устойчивостта.

Нейните научни интереси са насочени към изследване на нагласите на потребителите за устойчиво потребление, устойчивия маркетинг и ритейл и agile маркетинга.

Стиляна Паланкалиева

По професия, Стиляна Паланкалиева е еколог. Интересът ѝ към устойчивото развитие и социалната отговорност се заражда още преди да завърши своето екологично образование. Като част от екип развиващ своята дейност в минно-добивната промишленост, придобива практически опит в прилагане на екологичното законодателство и мониторинга на компонентите и факторите на околната среда.

Устойчивото развитие, екологичната и социалната отговорност, се превръщат в мисия за нея – необходимо е хората да развият знания, ценности и умения за участие в решенията и начина, по който правят нещата индивидуално и колективно, за да се подобри качеството на живот сега, без да се навреди на планетата вбъдеще. Основен фокус тя залага върху отговорните потребителски навици и значението на малките стъпки за въздействието върху голямата картина.

Ангажиментът на Стиляна към устойчивото развитие служи като напомняне, че всеки от нас може да допринесе за едно по-добро бъдеще.

Stilyana Palankalieva
Смилен Миланов

Смилен Миланов

Смилен Миланов е съосновател на иновативната платформа ESG Platform.

Целта му е да събере на едно място всички компетентностни участници на пазара и да подпомогне внедряването на ESG практиките в българските предприятия. Събирайки информацията за новите регулации на едно място, смята, че ще подпомогне конкурентоспособността на различните индустрии. И ще ги направи по-успешни и по-устойчиви.

Има магистърска степен като Инженер от Русенски Университет „Ангел Кънчев“ и в момента продължава развитието си в магистърската програма на Софийски Университет „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет. Преминал е редица специализирани обучение и тренинги.

Има доказан дългогодишен опит в реалния бизнес, в различни управленски роли като миксира технологичните си знания с бизнес планирането и управлението.

Силно вярва, че технологиите ще променят света и от нас хората зависи в каква посока.

Нестандартното мислене му позволява да вижда проблемите като бизнес възможности, а също и да вдъхновява съмишлениците си да надхвърлят границите на възможното.