Skip to content

За нас

Кои сме ние?

АСУ (Асоциация на специалистите по устойчивост) бе създадена през октомври 2018 г. от експерти по Корпоративна социална отговорност и устойчивост, които от години работят за разработването и прилагането на КСО политики в компаниите в България.

Нашата мисия

През 2018 г. ние осъзнахме необходимостта от стандартизация на професията на КСО специалиста в България. За тази цел създадохме организация, чиято мисия е да подкрепи този призив за действие и да работи с държавните институции за осъществяване на промяната.

За нас

Бизнесът играе проактивна и креативна роля в търсенето и разпознаването на предизикателствата, които се изправят през обществото, и прилага нови / иновативни подходи за тяхното решаване.

Нашите цели:

• Повишаване на обществената информираност и познания за професията и нейните етични норми и стандарти;
• Създаване и развитие на информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина, както и сътрудничество със сродни национални и международни организации;
• Осигуряване на възможност на всички членове да развиват нови компетенции и професионални умения;
• Създаване на професионална и социална среда на разбиране и позитивно отношение към професията на КСО;
• Повишаване на качеството на образованието, авторитета, професионалната и социалната значимост и академичните среди преподаване на КСО;
• Утвърждаване на високи професионални стандарти в практиката на специалистите по корпоративна устойчивост и социална отговорност;
• Посредничество между държавни, образователни и икономически организации за развитието на професията и средата за нейното упражняване.

Корпоративната социална отговорност и устойчивост са приоритет за безброй компании и организации. Този широк спектър от сектори и професионалисти изисква различни КСО решения и специалности.

Нашите дейности

• Провеждане на специализирани изследвания и проучвания и разработване проекти в областта на Корпоративната социална отговорност и устойчивост;
• Издаване и разпространение на бюлетин, справочници и други образователни и практични наръчници;
• Обмен на опит с други международни и национални организации и институции;
• Разработване и изпълнение на проекти;
• Организиране на срещи, семинари, обучения и други публични събития на територията на България и в чужбина;
• Разработване и участие в подобни събития, организирани от други организации, както и в други промоционални дейности;
• Сътрудничество с държавните институции, стопански и нестопански субекти в страната и чужбина, за да се постигнат целите на Асоциацията.

За нас